KSČM - Ústeckého kraje. KSČM - centrální.

MĚSTSKÁ KONFERENCE TEPLICE 6. 12. 2016

Městská konference v Teplicích se konala za účasti 89,5 % pozvaných delegátů. Předseda MV KSČM Ing. Jaromír Kohlíček, CSc. zhodnotil práci komunistů v Teplicích a přilehlých obcích za poslední rok a akceschopnost členské základny. Ta bohužel klesá úměrně růstu věku a zdravotním obtížím členů. Delegátům byla předložena zpráva o hospodaření i zpráva revizní komise.  Byl rozebrán podíl MV na předvolební agitaci k volbám do KZ a byly stanoveny úkoly k  volbám do PS PČR 2017.  Městská konference projednala návrhy na kandidáty pro primární volby na Okresní konferenci. Přítomný kandidát Tomáš Zíka, který byl schválen posledním zasedáním OV KSČM jako okresní jednička, hovořil o možnostech úspěchu ve volbách, o postavení KSČM na politické scéně.  Z pozice místopředsedy OV KSČM Teplice poděkoval MV i ZO za práci v uplynulém roce i při volbách do KZ a požádal o maximální možné nasazení ve volební kampani pro volby do PS PČR. Příležitost k bilancování své roční práce měly ZO KSČM  na členských schůzích. Ty proběhly ve 12 ZO KSČM, jedna organizace se koncem roku rozpouští a členové přecházejí do individuálního členství a do místa bydliště. O akceschopnosti členské základny se hovořilo i v diskusi. Nejkritičtěji se k situaci v KSČM vyjádřil předseda 6. ZO KSČM Teplice Michal Burger. Je toho názoru, že se ve straně upustilo od skládání účtů, u nových kandidátů nepožadujeme vyjádření, proč chtějí kandidovat, co budou prosazovat. Postrádá systém kádrové práce, kde budou např. podchyceni mladí ve straně z pohledu jejich růstu, perspektiv a uplatnění. Nikdo se nevěnuje těm, co na kandidátkách neuspěli. U zvolených se podle něj nikdo nevěnuje kontrole jejich práce a růstu.  Není řešena kumulace, časové omezení ve stejné funkci, přehlíží se třídnost a stranickost působení jako základu systémové kritičnosti. Ve straně chybí plán ideologické práce, systém vnitrostranických informaci k posílení ideové jednoty. Na některé kritické připomínky reagoval předseda MV KSČM ihned, další budou předmětem jednání MV KSČM. Úkoly přijaté v usnesení se týkají především zvýšení akceschopnosti členů, využití Haló novin, Informací OV KSČM, webových i facebookových stránek KSČM k propagaci KSČM na veřejnosti, získávání nových členů KSČM a sympatizujících, zejména mladých, pro volební program KSČM, přípravy volební kampaně pro volby do PS PČR 2017. O občerstvení delegátů i hostů se postarala předsedkyně LKŽ Nataša Schalková, která v závěru konference všechny pozvala na Vánoční posezení v Perle 12. 12. od 14.30 h. 

(jh)