KSČM - Ústeckého kraje. KSČM - centrální.

13. ZASTUPITELSTVO MĚSTA TEPLICE 10. 2. 2017

Z a s t u p i t e l s t v o města Teplice se v pátek 10. února 2017 sešlo jako obvykle ve 14.00 hodin s tím, že program se 28 body k projednání nevypadal konfliktně. Zdání ovšem klame.
V prvním bodě se zastupitelé dověděli, že pro softwarový program, který generuje usnesení, uvažuje výrazy „vyřazen“ a “stažen z jednání“ za totožné. Panu řediteli Bergmanovi bylo přislíbeno, že po úpravě programového vybavení bude zápis ze dne 16.12.2016 opraven ve smyslu jeho námitky. (Při této příležitosti mne napadlo, jak jednoduše vysvětlit rozdíl. Představuji si stažené a vyřazené kalhoty. Např. u tvůrce programu pro tvorbu usnesení. Jistě by rozdíl poznal i každý laik.)
V bodě 2 byla na žádost předsedy Okresního soudu odvolána z funkce přísedící paní Brožíková s tím, že její současný zdravotní stav jí nedovoluje řádné vykonávání povinností plynoucích z této funkce.
Ani u rozpočtových opatření (bod 3) nebyla diskuze potřebná. V následujícím bloku šlo o majetkové záležitosti (body 4 – 12). Bylo rozhodnuto o vykoupení pozemků a jejich bezúplatném převodu (body 4 a 5), dále o neschválení záměru prodeje pozemků (body 6 a 7), neschválení vykoupení stavby bez parcelního čísla (bod 8) a vyřazení z prodeje řady k prodeji nabízených pozemků (body 9 -12).
Paní Burešová požádala o vrácení poplatků z prodlení (bod 13), které již uhradila městu. Po delší diskuzi byl tento návrh zamítnut. V bodě 14 byla odepsána pohledávka z důvodu úmrtí dlužníka a bod 15 rozhodl zvýšit pořizovací hodnotu Mateřské školy J. V. Sládka o hodnotu zateplení stejně jako v případě Mateřské školy Jugoslávská.
V bodě 16 – Návrh na přidělení dotací podle pravidel – se rozvinula poněkud emotivní diskuze, jejímž výsledkem bylo poskytnutí plné výše dotace všem třem subjektům. Proti návrhu rady dostává tedy Okresní sdružení hasičů dotaci na oslavy 150. výročí vzniku HZS v Teplicích v plné výši 120 000 ,- Kč.
V bodě 17 bylo přijato již čtvrté usnesení ve věci cyklostezky, resp. cyklotrasy ze Šanova – rozcestník cest do Řetenic – Atomka. Jaroslavu Kuberovi se podařilo díky dohodě koaličních poslanců, kterou zástupci ODS, TOP O9 i Sociální demokraté dodrželi, změnit trasování cyklostezky v úseku Gymnázium – Atomka. Místo poměrně bezpečné a od ostatního silničního provozu oddělené trasy povede cyklostezka po pozemcích Fotbalového klubu, kolem chystané stavby Zimního stadionu, ulicí Svojsíkovou (která je jednosměrná) a ulicí Denisovou (kde je očekáván problém s bezpečností zejména malých cyklistů). Tímto rozhodnutím bylo zahozeno usnesení o trasování podél ulice Alejní, Jateční a vnitroblokem k Atomce (tj. revokováno usnesení ZM č. 047/16 ze dne 29.4.2016). Při závěrečném hlasování se podařilo koalici protlačit svůj návrh o jeden hlas.
Bod 18 – Padající skalní masivy v ulici Mlýnská představují materiál z městských pozemků, který se sesouvá na pozemky soukromého vlastníka. Se zástupci soukromé firmy se podařilo dosáhnout dohody o spoluúčasti na zajištění nestabilního skalního masivu. To považuji za úspěch.
Bod 19 upřesňuje po dohodě s Ústeckým krajem bezplatnou přepravu dětí do 3 let věku. Jde o bezplatnou přepravu i pro jednu osobu doprovodu v úseku 401.
Body 20 – 22 smluvně ošetřují prodej tří hrobových příslušenství na Městském hřbitově.
Poněkud neurovnaná debata v bodě 23 se týkala návrhu na využití dotace na nákup bezemisních automobilů pro potřeby města. Magistrát provozuje 4 auta, Městská policie 6 aut. Výsledkem poněkud celé diskuze je doporučení radě měst prověřit možnost pořízení elektromobilů, resp. prověřit možnost dobíjení pro elektromobily, elektrokola, elektrické invalidní vozíky a další obdobná dopravní zařízení na území města Teplice s firmou ČEZ.
V bodě 24 nebyl přijat návrh na zřízení funkce městského architekta. Návrh (bod 25) na doplnění zápisu z jednání zastupitelstva a rady města o výsledek hlasování není třeba, protože již současné zápisy tento údaj obsahují.
Doktor Ševčík, přes mé upozornění na nesmyslnost jeho zdůvodnění, navrhl vyvěsit dne 10.3.2017 tibetskou vlajku. Návrh byl hlasováním zamítnut.
Bod 28 ukázal, že v zastupitelstvu není vůle k podepsání dodatku č. 18 ke Smlouvě o závazku veřejné služby a úhradě prokazatelné ztráty z provozu MHD Teplice se společností Arriva Teplice s.r.o. Hlavními argumenty proti zvýšení záloh o 3,5 mil. Kč bylo tvrzení o „dostatečných rezervách“ v současném rozpočtu po přijetí dodatku č. 17. Můj návrh byl zamítnut.
V bodě „Různé“ i při schvalování programu zastupitelstva měl výraznou snahu doktor Ševčík navrhnout udělení čestného občanství za zásluhy o město Teplice Jaroslavu Kuberovi, a to při příležitosti jeho 70. narozenin. K hlasování o návrhu nedošlo, protože to poměrně rozumně odmítl sám jubilant. V další části „Různého“ jsem vystoupil s návrhem prověřit možnost získání jednoho z pozemků, které nabízí ÚZSVM. Jde o pozemek mezi tzv. „Someťáckým sídlištěm“ a panelovým domem nad tímto sídlištěm vymezeným z jedné strany ulicí Průběžná a výměníkem a z druhé strany plotem školky. Přes pozemek vede přístupová pěšina k sídlišti a na samotném pozemku je vybudováno zázemí pro obyvatele panelového domu (lavičky, hřiště). Tuto záležitost prověří paní Popelková.
Navrhl jsem dále vybudování hřiště pro psy a psí záchodky. Poukázal jsem při tom, že hřiště pro psy má např. Krupka a psí záchodky má např. Paříž. Mohla by je mít tedy i „Malá Paříž“, tedy Teplice.
Nedlouho po 18. hodině se zastupitelé rozešli s tím, že příští zastupitelstvo bude v dubnu, a to poslední pátek v měsíci ve shodě se schváleným harmonogramem jednání.

Zapsal dne 12. 2. 2017: Jaromír Kohlíček