KSČM - Ústeckého kraje. KSČM - centrální.

Volební program

Volební program – program pro budoucnost ČR

Volební program KSČM pro volby do Poslanecké sněmovny PČR konané ve dnech 25. a 26. října 2013

 

I. Poctivost se musí vyplácet

KSČM se soustředí zejména na:

Prosazování zákona o majetkových přiznáních pro všechny obča­ny nad určitou výši hodnoty majetku, rozšíření informací o majetkových poměrech politiků, veřejných činitelů a úředníků s významnými pravomocemi.

Prodlouženi promlčecí lhůty u tzv. privatizačních zločinů a pro­vedení inventury prodejů státního majetku. Novelu zákona o finanční kontrole ve veřejné správě.

Vyvození osobní a trestní zodpovědnosti konkrétních činitelů státu i místních samospráv za nekompetentní rozhodování a závažná pochybení.

Prosazení zákona zakazujícího anonymní listinné akcie, který zároveň zprůhledni vlastnickou strukturu podniků.

Dodržování transparentnosti výběrových řízení (včetně podlimit-ních) a zavedení účinného systému veřejného sledování zakázek od zadání až po realizaci.

Vytváření Útkových podmínek pro Policii ČR. Hasičský záchran­ný sbor a celý Integrovaný záchranný systém, které povedou ke zvýšení jejich akceschopnosti.

 II. Práci místo sociálních dávek

KSČM se soustředí zejména na:

Zajištěni kvalitního vzdělání a stabilních pracovních míst. Odbornou přípravou dle poptávky trhu práce zvýšit zaměstnatel-nost pracovních sil.

Prosazení práva na práci a spravedlivé odměňování za ni. Zastavení stagnace reálné úrovně mezd a platů pracujících a řeše­ní nepřiměřených rozdílů v odměňování.

Podporu prorůstových, chytrých a inovativních investic a podpo­ru exportu jako základu obnovy síly a konkurenceschopnosti naší ekonomiky.

Iniciování vytvoření veřejné komerční banky bez poplatků, se zaručeným zhodnocením vkladů a dostupnou úrokovou mimu na poskytované úvěry.

Prosazováni státem garantovaně potravinové bezpečnosti a sobě­stačnosti, obnovení přísných potravinářských norem kvality potravin.

3 Podporu konkurenceschopnosti malého živnostenského, munici­pálního a družstevního podnikání.

III. Budoucnost mládí, jistoty stáří

KSČM se soustředí zejména na:

Zrušení tzv. regulačních poplatků ve zdravotnictví a stropů pro odvody na zdravotní a sociální pojištění zavedené pravicovými vládami.

Dlouhodobou stabilizaci 1.. státního důchodového pilíře a umrt­vení nového 2. pilíře na soukromé spořeni, který vyvádí peníze ze solidárního systému a vyplatí se (pokud nezkrachuje) pouze úzké skupině obyvatel.

Zavedení institutu tzv. minimálnilw důchodu nad úroveň životní­ho minima (s jeho postupným zvyšovánim až na 10 000 Kč měsíčně)

Prosazeni referenda o dalším osudu zákona o tzv. církevních res­titucích a urychlení zrušení příspěvku státu na činnost církvi. Odmítnutí školného ve všech podobách při řádném průběhu stu­dia.

Zajištění kvalitních veřejných a sociálních služeb dostupných všem potřebným občanům.

IV. Odpovědnost k prostředí,ve kterém žijeme

KSČM se soustředí zejména na:

Prosazováni strategie udržitelného rozvoje spojené s vizí dlouho­dobého ekonomického rozvoje v souladu se sociální soudržností a ekologickými standardy.

Efektivnější protipovodňovou ochranu a zlepšení vodních pomě­rů v krajině. Ochranu zdrojů piuré vody a vodních zdrojů. Nalezení společensky přijatelné a úměrné meze těžby nerostných surovin.

Podporu ekologických funkci zemědělství, ekologické krajino-tvorby a urbanistiky a na ochranu biodiverzity. Podporu ekologicky šetrných druhů dopravy, zejména kombino­vané dopravy, vniuozemské vodní dopravy a železniční dopravy. Prosazování ekologicky Šetrných a finančně únosných způsobů získávání energie a snižování energetické náročnosti výroby i spotřeby ve všech oblastech.

V.    Více rozhodovacích pravomocí lidem

KSČM se soustředí zejména na:

Přijetí ústavního zákona o obecném referendu a zjednodušení

vyhlašování místních a regionálních referend, o Posílení účasti občanů na tvorbě politických rozhodnutí, posílení veřejné kontroly, transparentnosti práce všech zastupitelskýchorgánů.

Zahájení diskuse o upřesnění Či zdokonalení Ústavy CR a klíčo­vých zákonů s cílem upevnit demokratický právní stát a obhájit princip svobodné soutěže politických stran v rámci parlamentní­ho systému.

Opatření směrující k postihu subjektů poskyntjících nevýhodné půjčky a k zamezení neoprávněných a předražených exekucí majetku.

Tvrdé postihy pro spekulanty s byty. pozemky a proti zneuživa-tellrm sociálních dávek všeho druhu.

VI.    Ano světu, ne zbraním

KSČM se soustředí zejména na:

Důsledné uplatňování Charty OSN a posilováni klíčové role OSN. respektování a dodržování mezinárodního pravá pro všechny země.

Zamezení jakýchkoliv snah o výstavbu cizích vojenských zákla­den na území Cli a účasti na vojenských zásazích na cizím území bez mandátu RB OSN.

Překonáni agresivních bezpečnostních bloků a prosazování modernější, kolektivní celoevropské organizace bezpečnosti.

Pokračování tradic helsinského mírového procesu zejména v oblasti mírové diplomacie a lidských práv. bez reeidiv stude­né války.

Důsledné prosazování politiky nevměšování do vnitřních záležitostí jiných zemí a odpor vůči všem formám terorismu, včetně státního.

Posílení boje proti fašismu, rasismu, nesnášenlivosti a diskriminaci.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *