KSČM - Ústeckého kraje. KSČM - centrální.

7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TEPLICE 11. 12. 2015

  1. zasedání zastupitelstva města Teplic se konalo 11. prosince 2015 v obvyklých místech magistrátu. Dominantními body byl návrh rozpočtu města na rok 2016 (bod č. 1) a vyhláška o regulaci hazardu (bod č. 32) návrhu programu.

Již úvod jednání naznačoval inovaci přístupu vedení města k návrhům opozice na zařazení nových bodů. Takto byly vyřazeny body 35 a 37, tedy „souhlas zřizovatele se zapojením škol do místního akčního programu rozvoje vzdělávání“ a návrh změny termínů jednání zastupitelstva.

V návrhu rozpočtu se podařilo prosadit dvě změny, a to 200 000,- Kč na projekční přípravu cyklostezky Šanov – Gymnázium – Alejní – Jateční – Řetenice Atomka (podle usnesení zastupitelstva v září) a drobnosti navrhované ředitelem Gymnázia. Prostředky na realizaci komunitního plánu (jedná se o prostředky na realizaci opatření v sociální oblasti) jsou v návrhu rozpočtu vedeny v části 4 Účelové neinvestiční dotace pod pojmem sociální politika od roku 2016 (0,3% čistých příjmů) v částce 2,275 mil. Kč.

U prodejů parcel a dalších majetkových bodů bylo na náš návrh odsouhlaseno dále jednat o možnosti vykoupení parcely se zpevněnou plochou v Gagarinově ulici. Jedná se o parcelu 2101/52 s tím, že cílem je tuto zpevněnou plochu dále využít jako parkoviště. Tím by se totiž mohlo vyřešit parkování na Gagarinově ulici, kde již dnes stojí auta po obou stranách u křižovatky u Sometu. Tím se zhoršují rozhledové poměry, a tedy bezpečnost dopravy na této křižovatce (zastupitelstvo návrh na zamítnutí vykoupení parcel odkládá, je tedy možné jednat o odkoupení právě jedné ze tří nabízených parcel).

Návrhy dodatků k příloze č.1 zřizovacích listin mateřských a základních škol a Regionální knihovny i Domu kultury umožňují zvýšit pořizovací cenu nemovitostí, a tedy i každoročně tvořené odpisy.

Bod č. 31 velmi vtipně vyřešil školský obvod „Metelkárny“ (jde o specializovanou školu s rozšířenou výukou jazyků a je zájem veřejnosti, aby takto byla daná škola využívána dětmi z celého města i nadále). Tomu odpovídá stanovený školský obvod.

Bohatá diskuse se rozvinula při projednávání bodu č. 32 „Návrh obecně závazné vyhlášky o regulaci provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her“. Jádrem sporu se stala lhůta pro vstup vyhlášky v platnost. Po mém návrhu, aby platnost byla stanovena od 1. ledna 2016, a tedy aby od tohoto data byla povolena v Teplicích pouze casina, bylo jednání na návrh primátora přerušeno na poradu zastupitelských klubů. V zásadě šlo o to, zda přijmout termín 1.1.2017 a nebo nechat celý návrh padnout. Po uplynutí přestávky na poradu klubů jsem oznámil stažení mého návrhu, a proto vyhláška je přijata, ale v příštím roce se vlastně nic nezmění a regulace přijatá ve vyhlášce začne platit až od 1.1.2017.

V bodě 34 byla pravidla na uvolňování dotací na podporu sportu doplněna o možnost dotace na neinvestiční náklady na údržbu sportovišť ve městě a individuální projekty.

V bodě 36, se kterým opětovně vystoupil ředitel Gymnázia, bylo po neurovnané diskuzi objasněno přítomným, v čem spočívá změna č. 002 Územního plánu města a proč bude vhodnější nový Územní plán začít připravovat až po ukončení této změny (Změna č. 002 se týká 12 konkrétních území. Ćást z nich je v Trnovanech mezi Doubravkou a Sometem a druhá část na okraji Řetenic a v Hudcově.) Zadání nového Územního plánu předpokládáme v termínu duben až květen 2016.

Závěr:

Přes silný odpor Jaroslava Kubery se podařilo prosadit projektování první cyklostezky napříč městem a věříme, že to teplická veřejnost ocení. V diskuzi na téma Územní plán jsem přislíbil, že povedu další jednání k prosazení Trnovanské spojky, která by odvedla hlavní dopravní zátěž z centra Trnovan na nově vybudovanou komunikaci od Olympie k Valencii a Nákladní ulici, a to ve shodě se současným Územním plánem. Toto jednání na Ředitelství silnic a dálnic v pondělí 14.12. večer bylo úspěšné. Ředitel úseku výstavby Ing. Radek Mátl přislíbil zpracování studie proveditelnosti na tuto stavbu v prvním čtvrtletí příštího roku. Pokud studie prokáže splnění stanovených limitních parametrů, budou navazovat další kroky. Studií vlivu na životní prostředí (EIA) počínaje, stavbou konče. To ale ještě bude pár let trvat. Dosud byla jen čára a koridor v územním plánu. Nic víc. A výmluvy, že to nejde.

Ing. Jaromír Kohlíček, CSc.

zastupitel města Teplice za KSČM