KSČM - Ústeckého kraje. KSČM - centrální.

IX. SJEZD KSČM OČIMA ČLENA ÚV KSČM Ing. JAROMÍRA KOHLÍČKA, CSc.

Dne 14. a 15. května 2016 proběhla netradiční oslava výročí založení KSČ

V Praze v Top Hotelu se sešel IX. sjezd KSČM. Jak bylo možno předpokládat, program sjezdu obsahoval v první řadě zprávy, a to o činnosti strany, o hospodaření, ÚRK a ÚROK. Nechyběly návrhy statutu revizních komisí a rozhodčích komisí KSČM, byly zde také materiály Strategické směřování a hlavní úkoly strany po IX. sjezdu KSČM, Informace o analýze období před rokem 1989, Devět priorit IX. sjezdu KSČM a Návrh na zkvalitnění řízení organizační struktury KSČM a úpravy stanov KSČM. Sjezd potvrdil nové složení ÚV KSČM, tj. členy zvolené na okresních konferencích před sjezdem a zvolil nové vedení KSČM. Tradičním zahájením sjezdu byla naše hymna, kterou si zazpívalo jenom poměrně málo účastníků. Ani závěrečná Internacionála neukázala mnoho zpěváckých výkonů. Mezi těmito dvěma písněmi proběhl celý sjezd. Protože v předsjezdové diskuzi byla s IX. sjezdem spojena velká očekávání, jistě je na místě dostatečně rychle předat nabyté zkušenosti.
V předvečer sjezdu byli pozváni vedoucí funkcionáři (předseda, místopředsedové), pracovníci zahraničního oddělení a poslanci EP na setkání se zahraničními delegáty sjezdu. Z nejvyššího patra hotelu je krásný výhled a v příjemném prostředí restaurace jsme měli možnost hovořit s delegacemi KS Ukrajiny, KS Ruské federace, Portugalské KS, strany AKEL (z Kypru) a Linke z Německa. Hovor byl veden v ruštině a angličtině.
První den jednání přinesl poměrně hladkou registraci delegátů (z nichž část přijela již v předvečer sjezdu) a bezproblémové zahájení jednání. Delegáti obdrželi předem kompletní materiály sjezdu, poznámkový blok, tužku, delegační lístek a visačku se jménem. Lístky i visačky byly očíslovány, moje číslo mandátu bylo 157. Na lavicích delegáty očekávaly desky, v nichž pro každou řadu stolů byly shromážděny kopie dopisů sjezdu (šlo o dopisy jednotlivců i stranických organizací). Později byly všem delegátům rozdány pozdravy jednotlivých bratrských stran (mimo jiné FKS, AKEL, KKE, KSU, KPRF). Při příchodu jsme obdrželi zajímavou smlouvu mezi organizací FUTURA ART a MARKETINGOVÝM CENTREM PROFIL. Smlouva zní na jeden milion korun. Dalším materiálem bylo Provolání k delegátům IX. sjezdu KSČM podepsané Josefem Skálou.
Při úvodních procedurách byla zamítnuta sloučená diskuze a byl předán souhrn kandidátů na jednotlivé volené funkce. Návrhy programu, skrutátorů, pracovního předsednictva, časového harmonogramu, jednacího i volebního řádu a pracovních komisí byly schváleny bez velké diskuze. Pouze v jednacím řádu byl rozšířen čas kandidátů na volené funkce na max. 5 minut (to ovšem vybraným jedincům nebránilo v překročení časového limitu). V mandátové komisi za Královéhradecký kraj nahradil Bedřich Chasák Marii Ondráčkovou. V diskuzi v obou dnech vystoupila cca 1/3 delegátů a všichni kandidáti na volené funkce, přičemž Stanislav Grospič, Otakar Zmítko a Ludvík Šulda svoji kandidaturu stáhli, stejně jako Josef Gottwald. Naopak mezi kandidáty na místopředsedu se nově objevil soudruh Martin Juroška, který stejně později kandidaturu vzdal.
Úvodní vystoupení Vojtěcha Filipa bylo poměrně stručné, a kromě jiného konstatovalo, že letos oslavujeme 95 let od založení KSČ a 70 let od vítězství v parlamentních volbách v roce 1946. Zpráva v návrhu dokumentů IX. sjezdu nebyla v úvodním slově citována (každý si ji může přečíst), stejně jako další zprávy obsažené v brožuře návrhů dokumentů (zpráva ÚRK a zpráva ÚROK i zpráva o hospodaření KSČM). Diskuze začala řadou kritických vystoupení, která konstatovala nutnost jasného směřování strany. Zdravice zahraničních hostů zdůrazňovaly důležitost mezinárodní spolupráce, boje za mír a kritickou hospodářskou situaci ve světě (vlivy NATO, neoliberální kapitalismus, snaha šířit protikomunistickou hysterii). Soudruzi z Ukrajiny v čele s předsedou K. Simoněnkem líčili těžkou situaci na Ukrajině a děkovali za dosavadní pomoc při snaze prostřednictvím soudu zakázat komunistickou stranu na Ukrajině. Z domácích hostů postupně vystoupili předseda ČMKOS Josef Středula, předseda Sdružení na ochranu nájemníků J. Taraba, předseda Rady seniorů Z. Pernes, předseda ÚR KČP Richtr, předseda Matice Čech, Moravy a Slezska J. Minář, předseda Svazu důchodců O. Pospíšil a předsedkyně LKŽ K. Šlahounková. Vystoupení oceňovala spolupráci s KSČM, ale přitom ji hodnotila kriticky. Např. J. Středula oprávněně kritizoval, že ani komunističtí poslanci nehlasovali pro sedm dní, kdy budou velké obchody v roce zavřené. Některá diskuzní vystoupení byla poněkud chaotická, naopak vystoupení kandidátů zpravidla byla poměrně věcná.
Značně komplikovanou se stala otázka určení počtu místopředsedů a rozdělení kompetencí mezi jednotlivé vedoucí funkcionáře strany. Nakonec zvítězila následující varianta: předseda (koordinace a řízení VV a ÚV a zahraniční styky), první místopředseda (vnitrostranická práce a ekonomika), místopředseda pro ideologii, propagandu a mediální činnost, místopředseda pro odborné zázemí, volby, parlamentní a komunální politiku (včetně spolupráce s odbory a levicovými subjekty).
Vzhledem k takto rozděleným kompetencím bylo při volbách tajně voleno šest vedoucích funkcionářů strany – předseda ÚV, první místopředseda ÚV, dva místopředsedové ÚV, předseda ÚRK, předseda ÚROK). Před volbou dostali kandidáti na předsedu ÚV deset minut na představení, ostatní kandidáti po pěti minutách. Osobně jsem po vzpomínce na ostudné jednání vůči Miloslavu Ransdorfovi v souvislosti s oznámením, že ostatní účastníci švýcarského incidentu byli propuštěni a finančně odškodněni, vyjádřil přesvědčení, že ti, kteří Miloslavu Ransdorfovi okopávali kotníky, se alespoň dodatečně zastydí. Předestřel jsem svoji představu o práci nového vedení strany a na závěr doporučil delegátům, aby zvolili za prvního místopředsedu kandidáta, který je mladý, vzdělaný a osvědčený ve stranické práci, tj. Petra Šimůnka.
V prvním kole byl zvolen předsedou ÚV 203 hlasy ze 353 Vojtěch Filip, 263 hlasy z 347 Petr Šimůnek, z 253 hlasů 183 hlasy Zdeňka Lišková. Předseda ÚROK byl zvolen ve druhém kole „rozstřelem“ mezi Zdeňkem Levým a Helenou Vrzalovou. Helena Vrzalová byla zvolena předsedkyní 225 hlasy z 353. Místopředsedou pro ideologii, propagandu a mediální činnost byl v prvním kole zvolen 181 hlasem ze 347 Josef Skála a místopředsedou pro odborné zázemí aj. byl v prvním kole zvolen Jiří Dolejš 187 hlasy z 351. Pro další práci strany je důležitý dokument Devět priorit IX. sjezdu a také fakt, že výkonný výbor bude od sjezdu kromě 14 zástupců krajských výborů a vedoucích funkcionářů strany zahrnovat také jako plnohodnotné členy zástupce senátorů, klubu KSČM v poslanecké sněmovně a zástupce poslanců KSČM v EP.IX. sjezd provedl také drobné úpravy stanov.
V závěrečné řeči Vojtěch Filip přislíbil, že takto novým ústředním výborem zvolený VV ÚV bude doplněn jedním reprezentantem KSČM v krajských samosprávách. Několik vystupujících – hlavně Petr Šimůnek a V. Filip v závěru vysoce hodnotili výsledky okresu Teplice a jmenovitě aktivity J. Hanouskové a Oldy Bubeníčka. Ostatně jeho vystoupení na sjezdu bylo civilní, stručná a věcná prezentace Ústeckého kraje.
Domnívám se, že velká neurčitá očekávání radikálního zvratu sice sjezd nesplnil, ale přesto je určitým pozitivním posunem. Rozhodně je důležité, že si konečně vedení strany i řada delegátů uvědomuje, jak významnou reprezentací strany jsou krajská zastupitelstva. Je jen na nás, jak se nám podaří podněty získané z tohoto jednání uplatnit v praxi. Na velké rozmýšlení není mnoho času. Podzimní volby do krajských zastupitelstev a Senátu PČR jsou již za dveřmi.

Ing. Jaromír Kohlíček, CSc.  

člen ÚV KSČM za okres Teplice