KSČM - Ústeckého kraje. KSČM - centrální.

2. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TEPLICE 17. 12. 2018

Druhé zasedání zastupitelstva města Teplice proběhlo dne 17. prosince 2018 od 15.00 hod.

JK
Zdá se, že v tomto období bude zastupitelstvo svoláváno na pondělí odpoledne. Oficiálně je to kvůli tomu, aby se občané mohli snáze tohoto jednání zúčastnit. Pro mne je to značná komplikace, ale snad se mi podaří s těmito termíny úspěšně poprat.
V úvodní části byl schválen pořad jednání a zvolena návrhová komise. A pak už následoval poměrně rozsáhlý výklad Romana Jodase k návrhu rozpočtu města. Návrh počítá s velmi výraznými investicemi. Mimo jiné půjde o dokončení krytého kluziště, pokračování rekonstrukce Aquacentra, nákup dalších trolejbusů, rekonstrukce jedné měnírny a modernizace trolejbusových tratí, značné částky půjdou také do opravy a údržby místních komunikací a do sběru a svozu komunálního odpadu. Dlužno podotknout, že město v příštím roce uhradí 44,5 mil. Kč za to, že svoz odpadu je zdarma. V Botanické zahradě bude zahájeno užívání nového skalničkového skleníku a ani částka rozdělovaná na základě jasných pravidel pro poskytování dotací na podporu sportu mládeže, kultury, seniorů a na sociální politiku není zanedbatelná. Jde o 40,5 mil. Kč. Z ostatních akcí bude rekonstruován foyer Domu kultury za 9 mil. Kč, opraven kostel u Zámku za 12 mil. Kč, u ZŠ Edisonova vystaveno nové hřiště za 15 mil. Kč a v areálu ZŠ Verdunská vystavěna nová MŠ za 25 mil. Kč. Plánované kapitálové výdaje tedy mají v příštím roce dosáhnout 646,5 mil. Kč, a tedy schodek rozpočtu má dosáhnout 485 mil. Kč, což je o něco více než ¼ současného stavu finančních prostředků na účtech města.
Členové KSČM se při schvalování rozpočtu zdrželi vzhledem k určitým rizikům, která rozpočet přináší.
Ve druhém bodu zastupitelstvo schválilo rozpočtová opatření související s řadou menších akcí, volbami a dotacemi.
V bodech 3 – 16 jsme se zabývali vesměs prodejem pozemků, přičemž větší diskuze se odehrála u prodeje části parcel v zahrádkářské kolonii Třešňovka č. 18 a při diskuzi o možnosti odkoupení areálu bývalého koupaliště v Zámecké zahradě. V případě tohoto areálu je nabídka, kterou zpracovala Rada města, podle vyjádření p. Gartnera, velmi nízká.
Odpis pohledávky a schválení žádosti o prominutí úroků z prodlení proběhly bez širší diskuze.
Zato rekognoskace pro situování koupaliště města Teplice v lokalitách Nová Ves a Písečný vrch se stala příležitostí pro bohatou diskuzi zastupitelů. Výsledkem je rozhodnutí schválené o 1 hlas, tedy 14 zastupiteli, a to pokračovat v lokalitě Nová Ves.
Zastupitelem pro spolupráci s pořizovatelem Územního plánu města byl zvolen Zdeněk Bergman.
Z ostatních bodů stojí za zmínku pouze schválení žádosti o proplacení nevyčerpané dovolené bývalé náměstkyni primátora p. Růžičkové.

Příští zastupitelstvo se sejde dne 11. února 2019 od 15.00 hodin.

Zapsal: Jaromír Kohlíček