KSČM - Ústeckého kraje. KSČM - centrální.

PROVÁDĚNÍ EVROPSKÉ STRATEGIE PRO POMOC OSOBÁM SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

příspěvek Jaromíra Kohlíčka z 30.11. z plenárního zasedání EP v Bruselu.

V EU žije podle zprávy kolem 80 miliónů osob se zdravotním postižením, 60 % z toho představují ženy. Řada z těchto osob má těžké zdravotní postižení,  a já osobně považuji za velmi obtížné, zejména u poruch autistického spektra a hlucho-slepých, nalezení smysluplného pracovního místa. Naopak u řady jiných indikací taková možnost existuje. Po velkém množství neúspěšných pokusů za posledních 20 let, ale vítám projekt evropského průkazu osob se zdravotním postižením. Zpráva vyzývá členské státy k zavedení systému, který zajistí, aby podpora spojená se zdravotním postižením nebyla odebírána na základě skutečnosti, že osoba bude zaměstnána. Cenná je rovněž výzva k podpoře sociálních podniků, které jsou hodnoceny jako důležitý zdroj pracovních příležitostí osob se zdravotním postižením. Je správné, aby byly pokud možno, odstraněny právní překážky zaměstnatelnosti, ovšem považuji za nevhodné výzvy k likvidaci ochrany těch, kteří trpí významnějším intelektuálním postižením. Naopak zavedení zvláštních poradenských center v oblasti kariéry vítám. Snahu zahrnout do inkluzivního vzdělávání veškerou populaci mládeže považuji za zcela nesmyslnou. Počínaje lehkou mentální retardací je nutné využívat plně mentální možnosti takto postižených osob a přitom nedevastovat ty, kteří se vzdělávají v hlavním proudu. Celkově zpráva, přes řadu pozitivních momentů, obsahuje i zjevné nesmysly, například §105. Proto ji nemohu podpořit.

foto z 27.11. – Jaromír Kohlíček řídí schůzi výboru ITRE