KSČM - Ústeckého kraje. KSČM - centrální.

PŘÍSPĚVKY POSLANCE EP Ing. Jaromíra KOHLÍČKA, CSc. NA PLENÁRNÍ ZASEDÁNÍ VE ŠTRASBURKU 16.4.2019

POŽADAVKY PRO SCHVALOVÁNÍ TYPU MOTOROVÝCH VOZIDEL Z HLEDISKA OBECNÉ BEZPEČNOSTI

Technologická změna a zvýšení bezpečnosti dopravních prostředků je již řadu let hlavním směrem uvažování expertů zabývajících se silniční dopravou. Zvyšují se požadavky na infrastrukturu, zlepšují se bezpečnostní prvky jednotlivých vozidel. V prosinci 2016 byla zveřejněna zpráva Komise, přičemž pracovní dokument připojený k této zprávě předpokládá 19 možných regulačních opatření, která mají být účinná pro další snížení počtu dopravních nehod a jejich obětí. Veškeré toto snažení se soustřeďuje na zlepšení vztahu infrastruktury a zvýšení bezpečnosti vozidla, přesto statistiky jednoznačně říkají, že většina nehod je zaviněna člověkem – účastníkem silničního provozu. Tedy řidičem, cyklistou nebo chodcem. Některá opatření směřují k částečné eliminaci tohoto rizikového faktoru. Jedná se o automatické, inteligentní systémy, které při instalaci ve vozidlech eliminují možné chyby řidiče. Technologický rozvoj infrastruktury, ve spojení s vyspělými bezpečnostními prvky vozidel mohou do značné míry vyloučit většinu vážných nehod. Digitalizace, dekarbonizace a další inovativní cíle se vesměs týkají techniky. Ani tato zpráva se nesnaží provést základní průlom, kterým by bylo pravidelné proškolování a přezkušování řidičů. Přes tento nedostatek považuji zprávu za užitečnou a doporučuji její schválení.

NÁSTROJE PRO PROPOJENÍ EVROPY

Nástroj pro propojení Evropy (CEF) má za úkol propojit zásadní infrastrukturu všech regionů EU v odvětví dopravy, telekomunikací a energetiky. Pokud má fungovat jednotný trh, tak jak předpokládá Lisabonská smlouva, musí být zajištěno toto propojení v reálném čase. Mobilita bez smrtelných obětí a emisí je hezkým ideálem, ale je vyloučeno, že by se v plánovacím období 2021 – 2027 povedlo, byť s pomocí částky přesahující 42 miliard EURO, tohoto cíle dosáhnout. Mimochodem, dosud se nepodařilo všeobecně zavést ani E-call, ani pravidelné přezkušování všech řidičů motorových vozidel. Právě tato dvě opatření by mohla přinést, spolu se systémem doškolování, největší zlom v počtu smrtelných úrazů na pozemních komunikacích. Přechod EU k inteligentní, udržitelné, inkluzivní, bezpečné a zabezpečené mobilitě je hezkým cílem. I zpráva uvádí, vedle všech optimistických tvrzení, že zásadní podmínkou je dokončení sítí TEN-T koridorů. To ovšem připadá v úvahu až v roce 2050. V roce 2030, po dokončení strategické páteřní sítě TEN-T se předpokládá, vedle vytvoření 7,5 miliónů pracovních míst i zvýšení HDP v tomto roce o 1,6%. Napříč EU je však i nezbytné zřídit dobíjecí infrastrukturu a infrastrukturu pro vodíkové hospodářství, což není zmíněno. Přes jmenované nedostatky zprávu doporučuji k přijetí, vyjma části podporující armádní projekty.