KSČM - Ústeckého kraje. KSČM - centrální.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA TEPLICE 26. 6. 2015

26. června 2015 od 14.00 hodin se konalo 5. zasedání zastupitelstva. Tentokrát noví členové zastupitelstva nepřišli s žádnou změnou názvu ulic, náměstí nebo parků, a pouze bod č. 20 – Správa o činnosti Kontrolního výboru mohl přinést trochu vzruchu. Klíčovým bodem zasedání, kterému byla věnována takřka jedna hodina, bylo projednání závěrečného účtu statutárního města za rok 2014. Prezentace byla poměrně obsáhlá, výsledky hospodaření u všech subjektů velmi dobré a město tedy skončilo účetním přebytkem při plánované ztrátě. Tento přebytek byl 127 mil. Kč při plánované ztrátě 117 mil. Kč. Rozdíl více než 240 mil. Kč se stal předmětem několika diskusních vystoupení, přičemž zvláště zajímavá je příjmová položka z hazardních her cca 70 mil. Kč, a neuskutečněné jmenovité investiční akce (např. nákup nízkopodlažních trolejbusů). Závěrečný účet a výsledky hospodaření byly schváleny bez výhrad, ovšem dosavadní stav plnění příjmů v r. 2015 zatím nevzbuzuje optimismus. Výběr daní, zejména DPH, zatím nedosahuje předpokládané výše. Vzhledem k dostatečným finančním rezervám se to na chodu města neprojevuje.

Tři přísedící, kterým skončilo volební období, byli zastupitelstvem opět potvrzeni pro Okresní soud Teplice. U bodů, které se týkaly prodeje nemovitostí, případně převodů pozemků, nutno vypíchnout neschválení návrhu na směnu pozemků v okolí Aquacentra. Jedná se o další kolo projektů pana Třešňáka. Tyto projekty ne vždy krášlí město a výsledky některých z nich jsou oprávněně veřejností kritizovány. V tomto případě šlo o úpravu projektu „Šanovské věže“ a zastupitelstvo tento návrh neschválilo. Pro zajímavost je pan Třešňák majitelem ruin bývalého Zimního stadionu i příslušných pozemků a jedním z jeho významných pomníků je proluka po Městských lázních. Bude zajímavé sledovat i pomalu se rozvíjející kauzu Kamenných lázní, kde, jak se zdá, má také určité zájmy. V bodě č. 12 zastupitelstvo na doporučení právníka rozhodlo o ukončení sporu o parcely na území okolních obcí, u nichž není šance na jejich získání. V bodě 14. bylo předloženo odůvodnění veřejné zakázky čištění a údržba komunikací ve městě Teplice na období 1.4.2016 – 31.3.2020, a to v hodnotě 77 mil. Kč bez DPH. Jde o první stupeň zadání významné veřejné zakázky podle zák. č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách. V dalších bodech byly projednány dotace na podporu sportu mládeže a podporu kultury neziskových aktivit a seniorů. U poskytnutí mimořádné dotace pro Fotbalový klub Teplice se rozvinula debata na téma jakým vhodným způsobem tuto dotaci na nejbližší léta poskytnout, přičemž vystupující se záměrem poskytnout tuto účelovou dotaci vesměs souhlasili. Zastupitelstvo deleguje na jednání valných hromad obchodních společností, v nichž má město majetkovou účast, pro toto volební období primátora města Jaroslava Kuberu a prvního náměstka primátora města Bc. Hynka Hanzu.

Ze zprávy Kontrolního výboru vyplynulo, že kromě hasičů při všech kontrolách tréninků v příslušných prostorách nebyly shledány závady. Jedná se o organizace, které získaly dotaci podle pravidel udělování dotací na podporu sportu mládeže. S vedením Hasičského záchranného sboru nebyl dosud výsledek kontroly projednán, což je v rozporu se zásadami kontrolní činnosti (jak jsem konstatoval při hodnocení závěrů této kontroly). Kontrolní výbor dále navrhuje změnu pravidel pro uvolňování dotací na podporu kultury neziskových aktivit a seniorů, a to přidáním bodů 14 a 15 ke stávajícím pravidlům: „Před podpisem smlouvy o přidělení dotace předloží příjemce dotace konečnou podobu projektu s upřesněním, na co bude přidělená dotace použita.“ a „ Příjemce dotace k dotaci vyúčtování přiloží formou závěrečné zprávy celkové zhodnocení akce. Při přidělování případné další dotace bude přihlíženo ke zkušenostem z předchozích akcí a k tomu, zda byl problém s vyúčtováním akce.“

Příští zastupitelstvo se bude konat v září.

Zapsal: Jaromír Kohlíček

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *