KSČM - Ústeckého kraje. KSČM - centrální.

MĚSTSKÁ KONFERENCE KSČM TEPLICE 26. 11. 2019

Městská konference v Teplicích projednala předložené materiály, zvolila nové orgány a podala návrhy k okresní konferenci. Jednání byl přítomen i zastupitel ústeckého kraje, předseda výboru pro kulturu a památkovou péči Ing. Jaroslav Dubský, který informoval jak o situaci ve svěřené oblasti, tak především v dopravě a ve zdravotnictví ÚK. Předseda OV KSČM Tomáš Zíka zrekapitulovat průběh VČS ZO a MO KSČM v okrese a poděkoval za práci ve ztížených podmínkách všem 11 ZO KSČM teplické oblasti. Upozornil delegáty, že nadcházející okresní i krajská konference a XI. sjezd KSCM jsou poslední šancí jak posunout činnost KSČM směrem k její aktivizaci. V usnesení přijala městská konference řadu úkolů pro další období.
• Ve volebním roce 2020 se musí stát předvolební kampaň pro volby do Zastupitelstva Ústeckého kraje osobním úkolem každého člena ZO KSČM.
• Přes vyšší věk většiny členů našich základních organizací je naším úkolem agitovat ve svém okolí a informovat veřejnost o naší činnosti a našich názorech. K tomu budeme i nadále využívat především Haló noviny, Informace OV KSČM, webové i facebookové stránky KSČM.
• Budeme pokračovat v pravidelném pořádání osvědčené formy Diskusních klubů se zajímavými osobnostmi politického i společenského života. Tyto besedy budeme propagovat v tisku i na facebooku
• Budeme podporovat naše zastupitele svou účastí a sledováním veřejných zasedání městských a obecních zastupitelstev
• Před volbami uskutečníme setkání s občany na náměstí Svobody s doprovodným programem za účasti hejtmana ÚK a kandidátů pro volby do Zastupitelstva Ústeckého kraje a budeme organizovat kontaktní kampaň v ulicích města i okolních obcí
• Budeme pokračovat v organizování takových veřejných společenských akcí, které zajistí rozšíření řad sympatizujících s programem KSČM
• Budeme pokračovat ve spolupráci s LKŽ, KČP a pobočkou česko-kubánského přátelství v Teplicích i dalšími organizacemi (Svaz bojovníků za svobodu, aj.)
• Budeme usilovat prostřednictvím našich členů ve společenských organizacích jako jsou zahrádkáři, včelaři, rybáři, myslivci, hasiči o navázání či prohloubení spolupráce při organizaci akcí pro veřejnost
• Budeme vytvářet podmínky pro medializaci zastupitelů KSČM v Teplickém deníku a v Regiu, články zastupitelů zveřejňovat na webových a facebookových stránkách OV KSČM a v Haló novinách
• Budeme hodnotit práci zastupitelů za KSČM z pohledu jejich zapojení v orgánech a akcích MO i OV KSČM. Budeme vyžadovat od zastupitelů sebehodnocení jejich osobního podílu na prosazování naší politiky v zastupitelstvu a na veřejnosti