KSČM - Ústeckého kraje. KSČM - centrální.

ZPRÁVY PŘEDNESENÉ NA PLENÁRNÍM ZASEDÁNÍ V BRUSELU 30.11. – 1. 12. 2016

ODPOVĚDNOST, NÁHRADA A FINANČNÍ ZAJIŠTĚNÍ ČINNOSTÍ V ODVĚTVÍ ROPY A ZEMNÍHO PLYNU V MOŘI
Moře a oceány jsou považovány za důležitý prvek ekologické stability země. Bohužel se v posledních letech stávají na řadě míst i skládkami odpadků. Desítky tun plastů přinášejí ročně řeky po celém světě a mořské proudy koncentrují tyto „poklady“ do velkých plovoucích ostrovů. Zprávy hovoří o ploše ostrova odpadků v Atlantickém oceánu přibližně o velikosti Francie. Tím, jak se přesouvají zájmy těžařů plynů a ropy z pevniny na moře, zvyšuje se pravděpodobnost havárií jejich zařízení. Zvláště na dalekém severu bývají následky takové havárie v přírodě velmi dlouho citelné. Na jihu sice příroda „pomáhá“ při likvidaci havárie daleko rychleji, ale o to horší jsou pro okolní státy ztráty z cestovního ruchu. Rybolov bývá zasažen v obou případech velmi výrazně. Je dobře, že Evropská komise se snaží sjednotit přístup k odpovědnosti za náhradu vzniklých škod. Jedině maximální koordinací zákonodárství v dané oblasti, ideálně cestou zavedení celosvětově platného standardu, lze dosáhnout výrazného pokroku. Zpráva oprávněně vyzývá komisi k vypracování potřebných studií a sběru dat a vyzývá k součinnosti jednotlivé členské státy. Z výše uvedených důvodů zprávu vítám a podporuji.

link_17

BOJ PROTI RASISMU, XENOFOBII, HOMOFOBII A JINÝM FORMÁM NESNÁŠENLIVOSTI

Je zvláštní, že některé kroky oficiálně podnikané Komisí i jinými organizacemi ve prospěch menšin (lhostejno zda národnostních, náboženských, LGBT či jiných) mají za následek silný nárůst negativních reakcí. Tyto reakce směřují jak proti beneficientům, neboli adresátům těchto podpůrných opatření,  tak proti orgánům či organizacím, která tato opatření přijímají, lhostejno zda se jedná o místní, regionální, národní či nadnárodní. Patrně hlavním problémem je, že v dnešní společnosti se na všech úrovních vytratil pocit nutnosti „plnit své povinnosti vůči společnosti“. Pokud chybí takový pocit, pokud občané, aby mohli uplatňovat svá práva, nepovažují za nutnost nejdříve plnit své povinnosti vůči společnosti (rodině, regionu, národu), potom nutně dochází k dezintegraci společnosti. To ostatně vidíme názorně zejména v posledních 30 letech, zvláště v průmyslově vyspělých státech. Tam totiž tento negativní vývoj probíhá obzvlášť zřetelně. Vše začíná tím, že si řada politiků plete demokracii s anarchií, a že již malé děti ve školce se dozvídají o svých právech dítěte, ale nikdo je neseznamuje s tím, že mají též nějaké povinnosti. Důsledkem tohoto stavu je nárůst extrémních směrů v politice, jak jej vidíme v posledních letech prakticky ve všech zemích EU. Směšování tolerance a podpory, jak v řadě svých návrhů předvádí Evropská komise, tuto situaci jen zhoršuje.

link_17