KSČM - Ústeckého kraje. KSČM - centrální.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA TEPLICE 28. 4. 2017

Předmájová

Dne 28. dubna se konalo několik zajímavých akcí. Jednou z nich se stalo zastupitelstvo města v Teplicích. Vše začalo ve 14,00 schválením pořadu jednání a volbou návrhové komise.

V prvním bodě jsme vzali na vědomí vzdání se funkce přísedící Okresního soudu v Teplicích paní Zajdákovou.      

Další dva body nám trochu splynuly. Rozpočtová opatření rady a návrh rozpočtového opatření byly příležitostí k rozvinutí diskuse na téma plnění rozpočtu. Pokud máme provést poptání trolejbusů s akumulátory umožňujícími jízdu mimo trolejové vedení, měli bychom provést letos výběrové řízení. K tomu musí být zaneseny v plánu investic. Otázkou bylo, zda je dát do rozpočtu na letošní nebo příští rok. Nakonec byl nákup zařazen do letošního rozpočtu. Jde o 49 milónů Kč na pořízení 5 trolejbusů.

V bodech 4 až 7 bylo rozhodnuto o prodeji pozemků za navrhovaných podmínek.

V bodě 8 navrhujeme prodat Ústeckému kraji pouze parcely bezprostředně související s jeho nemovitostí s tím, že ostatní prodat nechceme. Pozemek u domku v zadní části Zámecké zahrady byl žadateli prodán včetně zdi (bod 9).

Pozemky v zahrádkářské kolonii č 18 Třešňovka jsou k prodeji za cenu cca 5 mil. Kč, a to ZO ČZS. V bodě 11 vykupujeme pozemek pod komunikací u Varšavy a bodem 12 měníme (pouze verbálně kvůli shodě usnesení) usnesení o vykoupení pozemku od Ústeckého kraje.

V bodech 13 až 15 bezúplatně přijímáme pozemky od ÚZSVM.

Body 16 – 18 obsahují neschválení prodeje pozemků a body 19 – 23 obsahují vyřazení pozemků z prodeje pro nezájem. Vzali jsme na vědomí prodeje uskutečněné a schválili souhlasné prohlášení o shodě na průběhu hranic pozemků ve Štůrově ulici.

Město se nevzdává členství v SBD Mír Teplice a nepromíjí pokutu firmě Marius Pedersen (za pozdní dokončení prací na demolici).

Odpis pohledávky po zemřelém ani účelová neinvestiční dotace pro TJ zdravotně postižených Nola Teplice či darování výtěžku XIV. Reprezentačního plesu města Senior klubu a Unii Roska nebyly předmětem velkých diskusí.

V bodě 31 byla odsouhlasena dotace na Czech Fashion Week a na Malou Paříž (s výhradou elementární slušnosti textů přednesených interprety) i na II. Ročník Teplických slavností piva.

Návrh na rozšíření seznamu měst, která přicházejí v úvahu jako partnerská přijat nebyl. (Dosud oslovené obce nereagovaly.)

Bod 33 obsahuje schválení nákupu 5 hybridních trolejbusů místo dvou standardních. V dalším bodě bylo schváleno oficiální napojení ulice Kladrubská na 1/13 ve směru z Teplic na Bílinu (dosud jde o neoficiální komunikaci).

Z návrhů kolegy Bergmana bylo přijato modifikované usnesení k bodu 35, a to pověření Výboru Dodo rozšířit působnost na problematiku Smart cities. Jde o 6 oblastí: Chytrá ekonomika, chytrá doprava, chytré životní prostředí, chytří lidé, chytré bydlení a chytrá vláda. Ostatní navržená usnesení kolegů Bergmana a Ševčíka nebyla přijata.

Zastupitelé se nakonec rozešli po nepříliš plodné závěrečné diskusi. Jestli máme zaděláno na „chytré město“ mi ale jasno není.

                                                     Sepsal: Jaromír Kohlíček