KSČM - Ústeckého kraje. KSČM - centrální.

2. ZASEDÁNÍ OV KSČM 8. 9. 2020

V úterý 8. září se  v Teplicích na svém pravidelném zasedání sešlo shromáždění předsedů ZO, MO a MV KSČM za účasti předsedů ORK, ORoK a kandidátů do zastupitelstva Ústeckého kraje. Po projednání předložených materiálů jednání vzalo na vědomí zprávu o činnosti ORK za 1. pololetí, schválilo zprávu o činnosti VV OV KSČM, rozdělení dotací KV na akce MO ve 2. pololetí, zprávu OVŠ o průběhu volební kampaně do KZ a POZ členských schůzí ZO, MO, městských a okresní nominační konference. Rozhodlo o konání okresní nominační konference 19. 1. 2021 od 16 h. za účasti jednoho delegáta z každé organizace. Uložilo VV OV KSČM v součinnosti s OVŠ, kandidáty a organizacemi završit volební kampaň pro volby do KZ, realizovat POZ ČS ZO, MO, MK a nominační OK.  ZO a MO zpracují rozpočty na rok 2021 a do konce  října je na předepsaném formuláři předají do sekretariátu OV KSČM. Souhrnný údaj o hospodaření za rok 2020  předají na OV do 15. prosince. Diskuse byla zaměřená především na probíhající volební kampaň do KZ a realizaci předvolebních akcí. Organizace podpoří petici  OV KSČM Praha 3 za zachování Koněvovy ulice v Praze na Žižkově.   (jh)