KSČM - Ústeckého kraje. KSČM - centrální.

CHUDOBA Z HLEDISKA ROVNOSTI ŽEN A MUŽŮ

písemné prohlášení z plenárního zasedání EP v Bruselu konaném k datu 25. – 26.5.

Výsledky statistik nás informují o řadě zajímavých věcí. Historicky se vždy rodilo poněkud více chlapců, ale úmrtnost mezi chlapci je vyšší než mezi dívkami, a proto se již v poměrně časném věku jejich počty vyrovnávají. Ženy, prakticky všude na světě mají ve společnostech, které nežijí v extrémní chudobě, výrazně delší dobu dožití. V rozvinutých společnostech, v takzvaně bohatých státech, se setkáváme s tím, že ženy mají vyšší vzdělání než muži. Přes to stále zůstává nerovnost v péči o rodinu a s ní spojená nerovnost v postupu v zaměstnání. Od tohoto jevu se pak odvíjí i větší ohrožení chudobou u žen než u mužů a to ve všech věkových kategoriích. V posledních letech pozorujeme v řadě států nový jev – pracující chudobu. Fakt, že i v některých státech EU minimální mzda nedosahuje ani hranici sociální nouze je jasnou obžalobou současného ekonomického systému. Kapitalismus, který vzývá volnou soutěž, není schopen vyřešit problém chudoby. Přes veškerá opatření, ať už investice v sociální oblasti nebo o legislativní kroky k zrovnoprávnění mužů a žen na trhu práce zůstává zvýšené ohrožení žen faktem. Návrh usnesení se snaží vnést do tohoto špatně fungujícího systému pozitivní korektury. Neřeší sice podstatu problému, přes to návrh usnesení skupina GUE podporuje.

Ing. Jaromír Kohlíček, CSc.
poslanec EP