KSČM - Ústeckého kraje. KSČM - centrální.

5. PRACOVNÍ SETKÁNÍ ZASTUPITELŮ 3. 12. 2019

V úterý 3. prosince se na dalším pracovním setkání sešli zastupitelé zvolení z kandidátek KSČM z okresu Teplice s VV OV KSČM. Nosným tématem byly rozpočty a investice rolu 2020. Zastupitele přivítal předseda OV KSČM Tomáš Zíka. Další jednání řídil předseda Okresní rady členů zastupitelstev Jiří Dbalý. Aby se nám lépe jednalo, přinesla Hanička Stuhlová krabici výborných mikulášských šátečků. Jednotliví zastupitelé informovali o stavu přípravy rozpočtu a plánovaných investicích v roce 2020. Místostarosta Duchcova Ing. Stranislav Strohmeier kladl důraz na mandatorní výdaje, doporučil si vždy ověřit, zda jsou nutné či ne. Z investic do budoucna uvedl opravy silnic, dokončení rekonstrukce ZŠ, další cyklostezku, využití hotelu na náměstí, který je 30 let neobydlený, rekonstrukci bývalého Českého domu na obecní dům se zasedačkou pro spolky a rekonstrukci bývalého učiliště na komunitní dům pro seniory. Vše předpokládá využití dotačních titulů a kvalitní projekty. Místostarosta Oseka Ing. Jiří Hlinka poukázal na to, že město využívá do rozpočtu ročně cca 10-15 mil. Kč za vytěžené uhlí Dolu Bílina. Mohou proto více investovat. Připravují navýšení parkovacích možností v Hrdlovské ulici, což s sebou přinese i změnu veřejného osvětlení. Velkou akcí je rekonstrukce Kulturního domu Stropník, město vykoupilo zdevastovaný dům pod Stropníkem, kde původně uvažovali o bydlení pro seniory, ale na sociální byty je 20 let udržitelnost, tak to bude město ještě zvažovat.
Zastupitel Novosedlic Milič Kočina informoval, že nevyrovnaný rozpočet (- 11 mil. Kč) bude zastupitelstvo schvalovat 9. 12.a zřejmě se pro něj jako opoziční zastupitel nevyjádři. Obec koupila Lidový dům od původního majitele za 4 mil. Kč, zpracovává se projekt, ale jaký bude výsledek není známo. Navrhoval referendum na využití, ale neprošlo. V investicích byl návrh na přemístění fotbalového hřiště ze středu obce a vybudování sportovního areálu, ale byl odmítnut. Plánuje se rozšířit kamerový systém. Za Ohníč informovala o rozpočtu obce na rok 2020 Hana Stuhlová podle písemného podkladu zastupitelky Jaroslavy Kačerové. Rozpočet obce je 12,4 mi. Kč, do investičních akcí je zahrnuta oprava místních komunikací, oprava hřbitovní zdi, koupě účelového auta pro OÚ, rekonstrukce bytu, rekonstrukce místní komunikace hřbitov, výhledově rekonstrukce čističky odpadních vod v Ohníči. Zastupitel Bíliny Mgr. Aleš Tallowitz konstatoval, že čtyři zastupitelé KSČM jsou v opozici a prakticky nikam je nepustí. Rada se chlubí tím, co udělali ještě za minulého vedení města – rekonstrukce náměstí, pivovar, kasárna. Dále informoval o plánu na řešení situace průjezdu městem vybudováním tunelu a o výměně ředitele městské policie, kvůli němuž strážníci odcházejí. Zastupitel Lukáš Rulf z Hostomic informoval o spolupráci s obcí Světec při budování chodníku mezi obcemi a návrhu na cyklostezku za předpokladu využití dotace. Městys má v plánu rekonstrukci restaurace na náměstí, kterou obec koupila a chce zde vybudovat sál, salonek pro svatby i místnost pro zasedání rady, byt správce a venkovní altán pro využit ZŠ. Původní sokolovna chátrá, rekonstrukce by stála cca 50 mil. Kč. Problém je silnice nad obcí, která ujíždí, ale prozatím se jen udělaly sondy a odebírají vzorky. Městys má v plánu rekonstrukci ptačího údolí, kde by chtěl vybudovat odpočinkovou zónu.
Člen finančního výboru města Teplice Ing. Lubomír Škarda zrekapituloval realizované akce – nový zimní stadion, rekonstrukce a přístavba plavecké haly. Pro rok 2020 bude největší akcí pokračování elektrifikace dopravy MHD, výstavba podjezdů, je ustavena pracovní skupina pro rekonstrukci nádraží. Kvitoval, že v Teplicích se podstatně zlepšila úroveň čerpání využívání dotací, město má útvar, který vyjednává všechny dotace. Je připraven komplexní záměr na výstavbu koupaliště, restaurace, hotelu, parku, sportoviště a parkoviště u vodojemu. Informoval o jednání vedoucí k odkoupení ruiny rozestavěného objektu bývalé ubytovny pro lázeňský personál, který využívají bezdomovci.
Členka finančního výboru zastupitelstva obce Újezdeček Jitka Hanousková informovala o rozpočtu obce, který je vyrovnaný a bude schvalován na zasedání zastupitelstva 10. 12. Větší investiční akce obec neplánuje, rozpočet předpokládá opravy bytového fondu, vybudování obecního rozhlasu, vybudování chodníku mezi obcí a osadou Dukla. Pokud se podaří dokončit všechny administrativní úkony k výstavbě 77 rodinných domků, bude moci obec rozšířit investiční akce.
Radní města Dubí Tomáš Zíka uvedl, že zastupitelstvo bude rozpočet schvalovat 11. 12. – bude cca 10 mil. Kč schodkový a ten bude vyrovnán z přebytku hospodaření předchozích let. Hovořil o městské policii, která počtem 36 zaměstnanců pohltí 1/6 rozpočtu města, ale vzhledem k vyloučené lokalitě Pozorka a 4 veřejným soukromým domům je nutná. Co se týče investic, dlouhodobě se daří získávat dotační tituly – ZŠ, MŠ, chodníky, kostel ve vlastnictví města a další cínovecký kostel na smlouvu. Nedostatek parkovacích míst – je zpracován projekt na 35 parkovacích míst, který počítá i s mostem přes potok – jen projekt vyjde na 400 tis. Kč. K oboře ve Mstišově – město uvažuje o vybudování malé ZOO a naučené stezky, která by vedla až k DD Výšina. Velká investice by byla pokud bude schválena do městského koupaliště, kde uniká voda a bude nutná oprava nebo výměna vany.
Zastupitel města Krupka Jiří Dbalý informoval o rozpočtovém provizoriu do března 2020. Opoziční zastupitelé nemají k dispozici detaily rozpočtu. Momentálně se pracuje na rekonstrukci KD Olympie, kde je nutné včas akci dokončit, aby nebyla odebrána dotace. Město koupilo bývalý hotel Horal, kde vybuduje komunitní centrum pro seniory. Dále informoval o faktu, že v Krupce se vše prodává, i paneláky, zahrádky – co byly v pronájmu si občané musí koupit – buď za cenu v místě obvyklém nebo dle znaleckého posudku. Město šedne, nic se neděje, žádné velké osvětlení, rozbité chodníky.

Místostarosta Světce Václav Fišer se nemohl setkání zúčastnit, ale v e-m napsal: zastupitelstvo bude schvalovat rozpočet 11. 12. Z investic připravuje demolici školy, opravu komunikací v Chotějovicích a výměnu oken v obecních bytech na Preisigově náměstí.

V závěru jednání zastupitelé diskutovali o potřebě a úrovni městské policie v místech. Příští pracovní setkání se uskuteční 17. března 2020. Nosným tématem bude výměna zkušeností z práce výborů a komisí a spolupráce různých subjektů v rámci měst a obcí.
(jh)