KSČM - Ústeckého kraje. KSČM - centrální.

PLENÁRNÍ ZASEDÁNÍ EP VE ŠTRASBURKU 16. 1. 2019

PROHLÁŠENÍ POSLANCE EP Ing. Jaromíra KOHLÍČKA, CSc. na plenárním zasedání ve Štrasburku 16. 1. 2019

STAV ZÁKLADNÍCH PRÁV V EU 2017

Zpráva o stavu základních práv v EU z roku 2017 se poměrně zevrubně zabývá v obecné rovině právním státem, demokracií a základními právy. Bohužel, pod rozlišovací schopností autora zůstaly v této oblasti některé jevy, jež jsou v rozporu s mezinárodními úmluvami přijatými jak jednotlivými členskými státy, tak EU jako celkem. Jedná se mimo jiné o mezinárodní úmluvu o zabránění bezdomovectví, která má odstranit stav, kdy člověk zůstává bez státního občanství jakéhokoliv státu. To mu totiž znemožňuje uplatnění jeho základních občanských práv, např. volit a být volen. V této souvislosti považuji za skandální, když v rozporu s touto úmluvou existují v několika státech EU desítky tisíc neobčanů. Přitom tito lidé žijí desítky let v daných zemích. V oblasti migrace zpráva odsuzuje špatné zacházení s migranty a uprchlíky a porušování jejich lidských práv, ale vůbec nebere v potaz fakt, že v řadě míst EU jsou to právě oni, kteří porušují zásadním způsobem lidská práva původního většinového obyvatelstva. A to mimo jiné zaváděním paralelní společnosti s vlastními pravidly odporujícími ústavě a zákonům hostitelské země. Práva žen, která se touto problematikou souvisí, na rozdíl od práv hendikepovaných jsou poměrně dobře, podobně jako svoboda sdělovacích prostředků, projevů a shromažďování. Přes slabá místa zprávu podporuji.

SPOLEČNÝ EVROPSKÝ PODNIK PRO ITER A ROZVOJ ENERGIE Z JADERNÉ SYNTÉZY

ITER je programem společného podniku pro výzkum energie z jaderné syntézy. V první fázi má být v Cadarache ve Francii vybudováno pokusné zařízení, ve druhé fázi malá jednotka vyrábějící elektrickou energii na základě zkušeností z prvního projektu. Stabilizace plazmatu má být dosaženo v prosinci 2025 a podnik, který je výsledkem úzké spolupráce EU s USA, Ruskem, Čínou, Jižní Koreou a Indií zahrnuje i ověření metod likvidace zařízení. Ve zprávě je vyzvána rada k provedení řady změn v návrhu evropské komise. Tyto změny mimo jiné reagují i na Brexit a některé další okolnosti. Podle kosmického programu je projekt ITER, který se zabývá programem vývoje energie z jaderné systémy jedním z největších projektů EU na poli vědy a výzkumu. Návrh usnesení EP vřele doporučuji k podpoře.